ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλεξανδρούπολης