ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ένα (1) άτομο, ειδικότητας  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου ( ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Υποβολή αιτήσεων από 02-06-2023 έως 12-06-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 64132 Αλεξανδρούπολη. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ-ΥΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2-2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΣΕΠ ΣΟΧ (10-06-2021)