ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023

ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) (10/6/2021)

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  εξήντα (60) άτομα στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Υποβολή αιτήσεων από 28-1-2023 έως 6-2-2023.

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ.Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 64132 Αλεξανδρούπολη.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.