ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2022

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει  από την  ΠΕΜΠΤΗ  14  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2022  έως την ΤΡΙΤΗ   26  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2022