Ανακοίνωση πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς – απευθείας ανάθεσης για την Συντήρηση κλιματιστικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01/04/2022

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  08/04/2022 και ώρα 12:00 π.μ.