Ανακοίνωση πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς – απευθείας ανάθεσης για την Συντήρηση κλιματιστικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Παρασκευή, 07/07/2023 και ώρα 12:00 π.μ.