Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας για δημιουργία νέας Δεύτερης Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Αλεξανδρούπολη

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 98 / 2023
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 10 / 2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

98-2023 Α.Δ.Σ. ΑΔΑ