• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Προσκλήσεις ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/12/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 14/12/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη  07-12-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθ. Πρωτ. : 37627

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                                    

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 12/12/2018  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (39η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

1.    Αιτήσεις-Ενημερώσειs.

2.    Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης ΅ε ίδια ΅έσα “Λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυ΅άτων Βίας στο ∆ή΅ο Αλεξανδρούπολης” (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3.    Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)

4.    Έγκριση 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κατσιάνης Αθ.)

5.    Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών από το Δ.Σ (Εισηγ. κ. Κατσιάνης Αθ.)

6.     Τροποποίηση της 621/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών από το Δ.Σ» (Εισηγ. κ. Κατσιάνης Αθ.) 

7.    Έγκριση Έκθεσης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης ¨Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης¨ (Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α.) (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.) 

8.    Έγκριση Έκθεσης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης ¨Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Φερών¨(Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ.) (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.) 

9.    Έγκριση Έκθεσης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης ¨Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Φερών¨(Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.) (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.) 

10. Έγκριση Έκθεσης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης ¨Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Τραϊανούπολης¨ (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.) 

11. Έγκριση Έκθεσης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης ¨Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης¨(ΔΗΚΕΑΛ) (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.) 

12. Έγκριση Έκθεσης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης ¨Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία καταπολέμησης κοινωνικού αποκλεισμού Φερών¨(Α.ΜΗ.Κ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ.) (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.) 

13. Έγκριση αλλαγής χρώματος ΤΑΞΙ (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

14. Έγκριση πρακτικού συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή σχαρωτού ομβρίων στη Μάκρη» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων ’βαντα» του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο» του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

17. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

18. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν στον κύριο Μανωλούκο Χρήστο (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

19. Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων (ΧΑΔΑ) της χώρας με κάλυψη των υπολειπόμενων αναγκών για το σκοπό αυτό», με τίτλο πρόσκλησης «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων (ΧΑΔΑ)» ποσού 2.448.969,89€ (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

20. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της «Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης» (ΤΙΕΔΑ Α.Ε.) (Εισηγ. κ. Αρβανιτίδης Τ.)

21. Επιστροφές χρηματικών ποσών από μη δικαιούχους  προνοιακού  επιδόματος συνόλου 17.821,23€.(Εισηγ. κ. Πεϊχαμπέρη Π.)

 

22. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Οικισμών και Καθημερινότητας, κ. Βαταμίδη Ιωάννη από 13 έως 14 Δεκεμβρίου στην Αθήνα (Εισηγ. κ.  Πρόεδρος Δ.Σ.)

23. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Προέδρου του Δ.Σ, κ. Γκοτσίδη Κωνσταντίνου από 29 έως 30 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

24. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη από 3 έως 5 Δεκεμβρίου στην Αθήνα (Εισηγ. κ.  Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

 

 

                                Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης