• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12/2018 και ώρα 15:00 7/12/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Αλεξανδρούπολη 07/12/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                        Αριθ. Πρωτ. : 37635

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Παντελίδη Γεώργιο

2. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

3. κ. Μπίκο Χρήστο

4. κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

5. κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

Β)

Γ)

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4. κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5. κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12/2018 και ώρα 15:00, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, (σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Γνωμοδότηση επί της με αριθ. πρωτ. 19604/5.7.2018 αιτήσεως της Μαχαίρα Θεοδώρας του Νικολάου, κατοίκου Αλεξ/πολης, Βιζβύζη 83 για αποζημίωση από πτώση τμήματος κλαδιών δέντρου επί του ΙΧΕ ΕΒΗ 1611 αυτοκινήτου της.(Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)

  1. Νομική υποστήριξη αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Αλεξ (των κ.κ.Κων/νου Μαυρίδη & Ιωάννη Μουτουσίδη)στο Τριμ. Πλημ. Αλεξ/πολης (κατ΄έφεσιν) στις 13.12.2018.(Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)

3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης « Προμήθεια υλικών στεγανοποίησης σκεπής εστιατορίων κατασκήνωσης».(Εισηγ. κ. Κυριαζίδης Χ.)

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της κατασκήνωσης Μάκρης». (Εισηγ. κ. Κυριαζίδης Χ.)

5. Λήψη απόφασης ΟΕ έγκρισης ή μη πρακτικού διαγωνισμού δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης ή μη οριστικού αναδόχου της: Προμήθειας Μηχανολογικού Εξοπλισμού συνεργείων πρασίνου-γηπέδων και κοιμητηρίων. (Εισηγ. κ. Μόκαλη Α.)

  1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας: 'Προμήθεια χρωμάτων - υλικών χρωματισμού και συναφών έτους 2018.(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
  2. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας: ' Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων και συναφών έτους 2018.(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
  3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 143/2018 μελέτης και των όρων διακήρυξης για την υπηρεσία « Μίσθωση μηχανημάτων έργου ».(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
  4. Έγκριση πιστώσεων πολυετών δαπανών και των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
  5. Έγκριση τεχνικής έκθεσης και τρόπου εκτέλεσης για την παροχή υπηρεσίας «συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα».(Εισηγ. κ. Αραμπατζή Ε.)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ