• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΡΙΤΗ 04/12/2018 και ώρα 13:00 3/12/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αλεξανδρούπολη 03/12/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                           Αριθ. Πρωτ. : 36914

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Παντελίδη Γεώργιο

2. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

3. κ. Μπίκο Χρήστο

4. κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

5. κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

Β)

Γ)

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4. κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5. κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ 04/12/2018 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1.Έγκριση άσκησης ένδικου μέσου κατά της με αριθ. πρωτ. 21737/05-11-2018 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

Το ανωτέρω θέμα θα συζητηθεί εκτάκτως , διότι ο Δήμος Αλεξ/πολης κρίνει επιβεβλημένη την προσφυγή του ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθ. 152 του Νόμου 3463/2006 σχετικά με την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αλεξ/πολης και της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ Α.Ε» που αφορά στην αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση Μαυρότοπος.

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ