• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική Συνεδρίασηστις στις 21/11/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 19/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη  16-11-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθ. Πρωτ. : 34463

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                                    

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 21/11/2018  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (37η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

1.    Αιτήσεις-Ενημερώσειs.

2.    Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας θρησκευτικής ή επετειακής εμποροπανηγύρεως στην πλατεία Εθνικής Ανεξαρτησίας (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

3.    Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών από το Δ.Σ (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

4.    Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής παραλαβής Υπηρεσιών-Εργασιών, λόγω ασυμβατότητας βάσει της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών με αριθ. 2/45897/0026/14-6-2017 (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

5.    Έγκριση της αριθμ. 142/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ''ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ'', σχετικά με την ''9η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018'' (Eισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)

6.    Τροποποίηση σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2019 σύμφωνα με την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. (Eισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)

7.    Έγκριση προϋπολογισμού  έτους 2019 του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης(Eισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)

8.    Έγκριση  του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και νπδδ» έτους 2019(Eισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)

9.    Τροποποίηση  του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και νπδδ» έτους 2018(Eισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)

10. Αποδοχή ή μη του πρακτικού Νο 2/2018 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ουζουνίδης Γ.)

11. Ψήφισμα σχετικά με τη Θανάτωση Ίππων στο Δέλτα του Έβρου (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

 

12. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού, του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τη συγκρότηση της Επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 11 του Π.Δ. 31/2018 (Εισηγ. κ.  Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

 

 

 

 

 

                                Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης