• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10/2018 και ώρα 13:30 15/10/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αλεξανδρούπολη 12/10/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                             Αριθ. Πρωτ. :30221

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Παντελίδη Γεώργιο

2. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

3. κ. Μπίκο Χρήστο

4. κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

5. κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

Β)

Γ)

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4. κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5. κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10/2018 και ώρα 13:30, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 1. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Επιτροπής Διαγωνισμών λόγω ασυμβατότητας θέσης υπαλλήλου.(Εισηγ. κ. Σούλτας Χ)
 2. Έγκριση όρων μελέτης «Προμήθειας μαρμάρων για Ηρώα-Μνημεία» (Εισηγ. κ. Σούλτας Χ.)
 1. Έγκριση όρων μελέτης « Προμήθεια μεταλλικών ραφιών (τύπου ντέξιον)(Εισηγ. κ. Σούλτας Χ.)
 1. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ « Κατασκευή Θερμικού Σταθμού και δικτύων τηλεθέρμανσης αγροτικών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και κτηρίων». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ).
 1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων» (Εισηγ. κ. Καλοπανά Ε.)
 1. Έγκριση 1ου Πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή και συντήρηση ποτιστρών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018», προϋπολογισμού δαπάνης 54.000,00 € με Φ.Π.Α. (Εισηγ. κ. Σβιντρίδης Μ.)
 1. Ακύρωση της αριθ. 328/2018 Α.Ο.Ε. «Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση για την 'Επισκευή του με αριθ. ΜΕ 103763 Φορτωτή λόγω του κατεπείγοντος'» (Εισηγ. κ. Πολυμερούδης Αρ.)
 1. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση για την 'Επισκευή του με αριθ. ΜΕ 103763 Φορτωτή λόγω του κατεπείγοντος'(Εισηγ. κ. Πολυμερούδης Αρ.)
 1. Έγκριση 1ου πρακτικού Μειοδοτικού-Συνοπτικού Διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: ¨Πολιτιστικό Κέντρο Νίψας (Εισηγ.Αμοιρίδης Ι.)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.Α.

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ