• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ στις 10/10/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 9/10/2018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη  09-10-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθ. Πρωτ. : 29803

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                                    

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 10/10/2018  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Έκτακτη Συνεδρίαση (31η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 

1.    Ακύρωση της αριθ. 530/2018 Α.Δ.Σ. «Τροποποίηση-Συμπλήρωση της με αριθ. 415/2018 Α.Δ.Σ. ¨Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου 'Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018-2019 (Συντηρήσεις- Διανοίξεις)'¨»(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 

2.    Τροποποίηση-Συμπλήρωση της με αριθ. 415/2018 Α.Δ.Σ. ¨Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου 'Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018-2019 (Συντηρήσεις- Διανοίξεις)'¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 

Τα παραπάνω θέματα  θα συζητηθούν  εκτάκτως, προκειμένου  να μην υπάρξει καθυστέρηση στη δημοπράτηση του αναφερόμενου σε αυτές  έργου, μια που μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/70294/ΦΝ440/09-10-2018 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, περί έγκρισης ειδικών  όρων στη διακήρυξη του έργου με Α.Δ.Α.:7ΤΥΤ465ΧΘΞ-1ΣΓ , απαιτείται εκ’ νέου η έγκριση των όρων διακήρυξης αυτού.

 

                                Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

  Κωνσταντίνος Γκοτσίδης