• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Προσκλήσεις ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ στις 03/10/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:45 28/9/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη  28-09-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθ. Πρωτ. : 28432

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                                    

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 03/10/2018  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:45 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (29η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

1.    Αιτήσεις-Ενημερώσειs.

2.    Διαγραφή και επαναβεβαίωση  μισθώματος από Χρηματικό κατάλογο λόγω  τροποποίησης  συμφωνητικού εκμίσθωσης καταστήματος  (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

3.    Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 410/2018 απόφασης Δ.Σ Αλεξανδρούπολης ως προς την έκταση των  500 τ.μ  για το σ/β ΑΙΣΥΜΗ /Χ (3354) στην περιοχή Ύψωμα Δεξαμενής Αισύμης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της COSMOTE (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

4.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

5.    Συγκρότηση Επιτροπής  Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών για το έργο « Επέκταση Ποδηλατόδρομου και Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου Στάθμευσης» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

6.    Τροποποίηση-Συμπλήρωση της με  αριθ. 334/2018 Α.Δ.Σ. ¨Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας 'ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ' ¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

7.    Τροποποίηση-Συμπλήρωση της με αριθ. 415/2018 Α.Δ.Σ. ¨Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου 'Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018-2019 (Συντηρήσεις- Διανοίξεις)'¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

8.     Παραχώρηση του υπ΄αριθ. 37.40 τάφου δωρεάν για διαρκή χρήση, τιμής ένεκεν, στον γιο του Φώτη Κοσμά, Κοσμά Χρήστο του Φωτίου (Εισηγ. κ. Ζιώγας Χ.)

9.    Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Αθήνα από 8 έως 10 Οκτωβρίου για συμμετοχή του Δήμου σε ενεργειακή  ημερίδα (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

                                Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  Κωνσταντίνος Γκοτσίδης