• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Προσκλήσεις ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ στις 03/10/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 28/9/2018

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -

Αλεξανδρούπολη 27-9-2018

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. Πρωτ: 28370

   

 

   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 03/10/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00  προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το  παρακάτω θέμα:

 

1.       Έγκριση Aπολογισμού-Ισολογισμού, αποτελεσμάτων, προσαρτήματος και έκθεσης της χρήσεως 2017. ( Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

 

 

 

 

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ.

 

__________________________________________________________

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης