• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΕΤΑΡΤΗ 26/09/2018 και ώρα 13:30 21/9/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αλεξανδρούπολη 21/09/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                            Αριθ. Πρωτ. :27573

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Παντελίδη Γεώργιο

2. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

3. κ. Μπίκο Χρήστο

4. κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

5. κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

Β)

Γ)

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4. κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5. κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΕΤΑΡΤΗ 26/09/2018 και ώρα 13:30, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 1. Τροποποίηση της αριθ. 278/2018 Απόφασης Ο.Ε. ¨Σύνταξη των όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου -τμήμα του με αριθ. τεμαχίoυ 622 αγροκτήματος Μαίστρου και τμήμα του με αριθ.324 τεμ. Αγροκτήματος Απαλού ,συνολικού εμβαδού 500,075 στρεμμάτων ¨ (κ. Δήμαρχος)
 1. Εισηγητική έκθεση για την υποχρεωτική αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 34574/05-07-2018 (Φ.Ε.Κ. 2942/20-07-2018 Β΄, Φ.Ε.Κ. 3635/27-08-2018 Β΄).(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 1. Έγκριση μετακίνησης και ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.000,00 Ευρώ σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, (για την 'Πληρωμή διαφόρων εξόδων μετακίνησης - έξοδα αυτοκινήτου, αεροπορικών εισιτηρίων, διαμονής, κλπ').(Εισηγ. κ. Φαλέκας Ι.)
 1. Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά των 1.Σταματίνας Καμπανιάρη του Παναγιώτη και της Αναστασίας κατοίκου Μελίας , 2.Μαρίας Καπαταγίδου του Αθανασίου και της Ελπίδας κατοίκου Φερών , 3. Μαρίας Μιχαλεντζάκη του Σπύρου και της Ζέλας κατοίκου Φερών και της με αριθ. 284/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)
 1. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την για την υπηρεσία 'Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αλεξ/πολης ,σχολικού έτους 2018-2019'.(Εισηγ. κ. Ράξενα Μ.)
 1. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια κλιματιστικών» (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Ε.)
 1. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD). (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Ε.)
 1. Έγκριση των όρων διακήρυξης και του τρόπου εκτέλεσης για προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου.(Εισηγ. κ. Μανωλίκας Δ.)
 1. Έγκριση των όρων διακήρυξης και του τρόπου εκτέλεσης για προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων.(Εισηγ. κ. Μανωλίκας Δ.)
 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση για « Προμήθεια υαλοπινάκων για αθλητικές εγκαταστάσεις». (Εισηγ. κ. Γρηγοράκη Β.)
 1. Aκύρωση της με αριθ. 265/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση της “Προμήθειας Ανταλλακτικών Μεταλλικών και Πλαστικών Κάδων, με απευθείας ανάθεση” ».(Εισηγ. κ. Πατλακίδης Κ.)
 1. Έγκριση της με αριθ. 99/2018 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης της Προμήθειας Ανταλλακτικών Μεταλλικών και Πλαστικών Κάδων με απευθείας ανάθεση , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. (Εισηγ. κ. Πατλακίδης Κ.)
 1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας ¨Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και καταγραφή των στοιχείων τους σε τεχνικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης¨ (Εισηγ. κ. Μητρουλάκης Δ.)
 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της : “ Εργασίες συντήρησης δικτύου υδρομάστευσης Τ.Δ. ΚΟΜΑΡΟΥ Δήμου Αλεξανδρούπολης.” (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση για την διενέργεια της : “ Προμήθειας ανταλλακτικών & οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018.” (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ