• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΟΧ 1_2018 10/9/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αλεξ/πολη  10-09-2018              

ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ                                                                       

«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Δ.τ. «ΠΟΛΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»

 ΔΗΜΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Δ/νση   : Γ. Καρτάλη 2                                                                 

Πληρ.   : Τελόπουλος Π.                                                      

Τηλ.     : 25510-53225                                                      

FAX    : 25510-38713                                                           

E-MAIL: ps@alexpolis.gr                                                  

                                                                                                 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

 

Kατά των πινάκων κατάταξη &  βαθμολογίας   για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 ,   οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε προθεσμία  δέκα ( 10 )  ημερών  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) που αρχίζει από την επομένη ημέρα  της ημερομηνίας ανάρτησης των πινάκων.

 

 

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρω΅ένου Τ΅ή΅ατος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης (Κτίριο ZEDA, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ. 57001, Θέρ΅η) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

 

 

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

 

       

Ημερομηνία ανάρτησης πινάκων   Δευτέρα   10-09-2018

 

 

 

                                                        Αλεξ/πολη   10 – 09 – 2018

 

                                                              Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

                                                                Τμήματος Οικονομικού

 

                                                                Τελόπουλος Παναγιώτης