• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΡΙΤΗ 04/09/2018 και ώρα 13:30 31/8/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αλεξανδρούπολη 31 /08/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                 Αριθ. Πρωτ. :25273

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

2. κ. Παντελίδη Γεώργιο

3. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

4. κ. Μπίκο Χρήστο

5. κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Β) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

Γ)

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ 04/09/2018 και ώρα 13:30, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την Γ51/2.5.2018 Της Μοναστηριώτη Ασημίνας, του Δημητρίου κατοίκου Αλεξανδρούπολης στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής , με την διαδικασία του άρθρου 126 Β ΚΔΔ.(Εισηγ. κ. Μπίκος Μιχαήλ)

2. Έγκριση αποτελέσματος πρώτου σταδίου διαγωνισμού για την Υπηρεσία «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ,ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019» (Εισηγ. κ. Ράξενα Μαριάνθη)

3. Έγκριση αποτελέσματος πρώτου σταδίου διαγωνισμού για την «Προμήθεια προκατασκευσμένων οικίσκων » (Εισηγ. κ. Ράξενα Μαριάνθη)

4.Έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας αναλωσίμων, λοιπών αναλωσίμων και μεταλλικών ελασμάτων. (Εισηγ. κ. Πατλακίδης Κωνσταντίνος)

5. Mίσθωση απορριμματοφόρων κοντέϊνερ. (Εισηγ. κ. Πατλακίδης Κωνσταντίνος)

6. Αποδοχή Δωρεάς από την εταιρία “Transadriatic Pipeline” , οχημάτων και μηχανημάτων έργου. (Εισηγ. κ. Πατλακίδης Κωνσταντίνος)

7. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, συμβατικών τευχών μελέτης έργου, όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και κριτηρίου ανάθεσης του έργου “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ , 2018“ . (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ