• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Προσκλήσεις ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ στις 31/08/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 31/8/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη  31-08-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθ. Πρωτ. : 25306

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                                    

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 31/08/2018  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Έκτακτη Συνεδρίαση (25η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 

1.    Τροποποίηση της με αρ. 17003/12-6-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών ποσού 196.518,82€ με ΦΠΑ  (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 

Το παραπάνω θέμα θα συζητηθεί εκτάκτως διότι  πρέπει οπωσδήποτε ο ανάδοχος να πληρωθεί σήμερα.

 

 

                                Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

 

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                               Κωνσταντίνος Γκοτσίδης