• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΕΜΠΤΗ 30/08/2018 και ώρα 13:00 24/8/2018

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αλεξανδρούπολη  24 /08/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ.  :24665

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Πληροφορίες   :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail           : ntolioulitsa@yahoo.gr

             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

         ΠΡΟΣ:

  1. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

  2. κ. Παντελίδη Γεώργιο

  3. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

  4. κ. Μπίκο Χρήστο

  5. κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

  6. κ. Τρέλλη Φανή

  7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

  8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Β) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

Γ)

 

  3.Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6. κ. Ξανθόπουλο  Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

  7. Εισηγητές των θεμάτων:

    

        Σας καλούμε να προσέλθετε την ΠΕΜΠΤΗ  30/08/2018 και ώρα  13:00,  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  , για συζήτηση των  θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

  

1. Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το οικονομικό έτος  2019.  (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

 

2. Ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 6.000,00 Ευρώ σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Αλεξανδρούπολης , (για την ' Πληρωμή διαφόρων αεροπορικών εισιτηρίων , διαμονής, διατροφής, μεταφοράς, κλπ').(Εισηγ. κ. Φαλέκας Ιωάννης)

 

3. Ακύρωση της 234/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση για ¨Προμήθεια υαλοπινάκων για αθλητικές εγκαταστάσεις¨» βάσει του Ν. 4555/2018 ΦΕΚ 133/19.07.2018, «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ιωάννης)

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού πλέγματος προστασίας για περίφραξη αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

 

5.Έγκριση 2ου πρακτικού Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας  για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων για το  έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ  ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ».   (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

 

6.Έγκριση πρακτικού συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου : 

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 1-3 ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 2 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΚΑΦΕ» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

 

7.Έγκριση πρακτικού συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου : 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2018-2019 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ)» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

 

 8.Έγκριση πρακτικού συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου   :   «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 Δ.Δ. ΝΙΨΑΣ» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

 

 9.Έγκριση πρακτικού συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού  του    έργου  :   «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΨΑΣ » (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

 

10. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου.  (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)                                             

 

 

      Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

                         

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΑΜΠΑΚΗΣ