• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΕΤΑΡΤΗ 22/08/2018 και ώρα 13:15 17/8/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αλεξανδρούπολη 16 /08/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                          Αριθ. Πρωτ. :24112

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΕΤΑΡΤΗ 22/08/2018 και ώρα 13:15, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Έγκριση - διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια επίπλων για τις κατασκηνώσεις».(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

2. Έγκριση - διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας για τις κατασκηνώσεις». (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

3. Έγκριση ή μη πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία «Δαπάνες Ταχυμεταφορών». (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

4. Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

5. Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού για την 'προμήθεια κλιματιστικών'. (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

6. Έγκριση αποτελέσματος πρώτου σταδίου διαγωνισμού για την ««Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και συντηρήσεις οχημάτων, αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων» (για τα τμήματα 1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 που αφορούν την προμήθεια ανταλλακτικών, και συντηρήσεις οχημάτων, αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων της Διακήρυξης 16309/2018 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:56845) (Εισηγ. κ. Μόκαλη Αθανασία)

7. Λήψη απόφασης ΟΕ για έγκριση αποτελέσματος 1ου σταδίου διαγωνισμού για την: «προμήθεια ανταλλακτικών , ελαστικών και συντηρήσεις οχημάτων , αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων» για τα τμήματα 3 και 11 της υπ΄ αριθ. 16309/2018 διακήρυξης με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 56890 (προμήθεια ελαστικών).(Εισηγ. κ. Μόκαλη Αθανασία)

8. Ακύρωση των υπ΄ αριθ. 235, 229, 246, 245, 236/ 2018 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής βάση του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1».(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

9. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση για την «Επισκευή του με αριθ. ΜΕ 103763 Φορτωτή λόγω του κατεπείγοντος». ενδ. προϋπολογισμού 15.000,00€ με το ΦΠΑ. (Εισηγ. κ. Πατλακίδης Κων/νος)

10.Έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος, της διάθεσης της πίστωσης και της εκτέλεσης της προμήθειας αναλωσίμων, λοιπών αναλωσίμων και μεταλλικών ελασμάτων. (Εισηγ. κ. Πατλακίδης Κων/νος)

11.Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης της πίστωσης για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών Μεταλλικών και Πλαστικών Κάδων» με απευθείας ανάθεση. (Εισηγ. κ. Πατλακίδης Κων/νος)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ