• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/07/2018 και ώρα 13:30 16/7/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αλεξανδρούπολη  16 /07/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ.  :20550

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Πληροφορίες   :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail           : ntolioulitsa@yahoo.gr

             

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

         ΠΡΟΣ:

  1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

  2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

  3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

  4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

  5. κ. Μπίκο Χρήστο

  6. κ. Τρέλλη Φανή

  7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

  8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

 

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

 

  3.Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6. κ. Ξανθόπουλο  Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

  7. Εισηγητές των θεμάτων:

    

 

        Σας καλούμε να προσέλθετε την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    20/07/2018 και ώρα  13:30,  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  , για συζήτηση των  θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

  

1. Εισηγητική έκθεση Β’ Τριμήνου του έτους 2018 προς την Οικονομική Επιτροπή , για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) . (Εισηγ. κ. Γεωργιάδου Ελένη)

 

2.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πληρωμής φόρου εισοδήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης)

 

3.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία Συντήρησης Εργαλείων Πρασίνου (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

 

4.Έγκριση αποτελέσματος πρώτου  και δευτέρου σταδίου διαγωνισμού για την  «Προμήθεια συστήματος ημιυπογειοποίησης κάδων».(Εισηγ. κ. Ράξενα Μαριάνθη)

 

5. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος , διάθεση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση για :” Προμήθεια υαλοπινάκων για αθλητικές εγκαταστάσεις”.  (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ιωάννης)

 

6. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της   :  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ  Τ.Δ. ΚΟΜΑΡΟΥ   ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ »(Εισηγ. κ. Κασκαμπάνης Δημήτριος)

 

7. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας ¨ Συντήρηση –επισκευή  γεωτρήσεων ¨ .(Εισηγ. κ. Μητρουλάκης Δημήτριος)

 

8.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την δαπάνες υπηρεσίας ταχυμεταφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.  (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

 

 

      Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΑΜΠΑΚΗΣ