• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 25/07/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 16/7/2018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                     Αλεξανδρούπολη  16  /07/2018

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ    Αριθ. Πρωτ.:  20551

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

      Καλούνται τα μέλη  της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις    25/07/2018  ημέρα Τετάρτη  και ώρα  19:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε Τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και γνωμοδότηση  για το παρακάτω θέμα:

 

  1. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2019  (άρθ. 76 παρ. 3, Ν. 3852/10). (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 

 

       Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε μέχρι 23/07/2018 , εγγράφως,  τις τυχόν προτάσεις σας, στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τον  αναπληρωτή σας.

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. ____________________________________

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος

της Δημοτικής Επιτροπής

Διαβούλευσης

                                                                                                                 

 

 

 

Ευάγγελος Λαμπάκης