• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/07/2018 και ώρα 13:00 9/7/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Αλεξανδρούπολη 09 /07/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                        Αριθ. Πρωτ. :19991

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/07/2018 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Έγκριση - διάθεση πίστωσης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για «Δαπάνες εκκένωσης βόθρων κατασκηνώσεων ».(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

 

2. Λήψη απόφασης ΟΕ έγκρισης διάθεσης πίστωσης, πρωτογενούς αιτήματος, πολυετούς υποχρέωσης, όρων διακήρυξης- μελέτης και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Αλεξανδρούπολης για τη σχολική περίοδο 2018-2019. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

3.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για τη συντήρηση –επισκευή οχημάτων , αντλιών πετρελαίου και τουρμπινών και ταχογράφων οχημάτων.(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

4. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος , διάθεσης πίστωσης και όρων διακήρυξης της αριθ. 80/2018 μελέτης για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2018 προϋπολογισμού 8.675,32€ με Φ.Π.Α..(Εισηγ. κ. Σούλτας Χαράλαμπος)

5. Απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο παγίας προκαταβολής 3ης Δόσης.(Εισηγ. κ. Σούλτας Χαράλαμπος)

6.Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 119/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : Έγκριση αποτελέσματος πρώτου σταδίου διαγωνισμού για την Προμήθεια Καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου τύπου βαν (Τμήμα 1 της αριθ. 10028/28-03-2018 διακήρυξης) (Εισηγ. κ. Μόκαλη Αθανασία)

7.Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος , όρων διακήρυξης , του τρόπου εκτέλεσης και διάθεσης πίστωσης για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείων πρασίνου- γηπέδων-κοιμητηρίων (Εισηγ. κ. Μανωλίκας Δρόσος)

8.Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη σύναψη της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), σχετικά με τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων, κατά την εύνοια του νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Αλεξανδρούπολης» ( Εισηγ. κ. Μάκρας Απόστολος )

9. Άσκηση έφεσης ή μη κατά της με αριθμό 29/2018 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, κατόπιν της από 20-12-17 αγωγής αναγνωριστικής κυριότητας-διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής των: Προδρόμου Τσορμπατζίδη του Κυριάκου κλπ έξι(6) ΚΑΤΑ Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα. (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)

10. Έγκριση αποτελέσματος πρώτου και δευτέρου σταδίου διαγωνισμού για την Προμήθεια και μεταφορά αδρανών υλικών λατομείου, σκυροδέματος και ψυχρού & θερμού ασφαλτομίγματος. (Εισηγ. κ. Ράξενα Μαριάνθη)

11. Έγκριση ή μη πρακτικού δικαιολογητικών μειοδότη και ανάδειξη ή μη οριστικού αναδόχου για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων φωτισμού. (Εισηγ. κ. Ράξενα Μαριάνθη)

12.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου. (Εισηγ. κ. Μητρουλάκης Δημήτρης)

13. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης , των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας :Συντήρηση , καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών.(Εισηγ. κ. Μητρουλάκης Δημήτρης)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ