• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Προσκλήσεις ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 21/6/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη  21-06-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθ. Πρωτ. :18034

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                                    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 25/06/2018  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 14:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (18η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 

1.    Αιτήσεις-Ενημερώσειs.

2.    Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολης  (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

3.    Έγκριση πρωτοκόλλου  παραλαβής Υπηρεσιών (ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ) από το Δημοτικό Συμβούλιο   (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

4.    Έγκριση ή μη επικαιροποίησης της από 28-05-2013 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»  για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στις θέσεις 'Παππάς' και 'Μαυρότοπος' του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

5.    Ακύρωση της υπ΄αριθ. 329/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ¨ Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

6.    Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

7.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας: «Προμήθεια μηχ/κού εξοπλισμού συνεργείων πρασίνου- γηπέδων-κοιμητηρίων» (Εισηγ. κ. Ζιώγας Χ.)

8.    Έγκριση μετακίνησης και δαπανών του κ. Δημάρχου στην Αθήνα , από 5 έως 6 Ιουνίου 2018 (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

 

                                                                                                                                   

                                        Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                               Κωνσταντίνος Γκοτσίδης