• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 20/06/2018 και ώρα 13:30 20/6/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Αλεξανδρούπολη 20 /06/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                   Αριθ. Πρωτ. 17851

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 20/06/2018 και ώρα 13:30, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1.Ανάκληση της αριθ. 171/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ¨Έλεγχος δικαιολογητικών διαγωνισμού του έργου 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 4.2 της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου¨

(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

Το ανωτέρω θέμα θα συζητηθεί εκτάκτως, διότι:

Μετά την με αρ. 1565/18-5-2008 Απόφαση του Περιφερειάρχη για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου, με το με αριθ. πρωτ. 14983/24-5-18 της Υπηρεσίας, ο προσωρινός ανάδοχος προσκλήθηκε να υποβάλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται , τα οποία και κατέθεσε εγκαίρως. Ο έλεγχος , σύμφωνα με την Αναλυτική Διακήρυξη διεξάγεται από την Προϊσταμένη αρχή.

Οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα , ώστε να προχωρήσουμε στην ένταξη του έργου

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ