• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 15/06/2018 και ώρα 13:30 11/6/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Αλεξανδρούπολη 11 /06/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                               Αριθ. Πρωτ. :16807

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 15/06/2018 και ώρα 13:30, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1.Απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο παγίας προκαταβολής 1ης και 2ης Δόσης.

( Εισηγ. κ. Σούλτας Χαράλαμπος )

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων πολυετών δαπανών, έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος και των όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. ( Εισηγ. κ. Σούλτας Χαράλαμπος)

3. Λήψη απόφασης ΟΕ για έγκριση πρακτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας: Συντήρησης-επισκευής οχημάτων , αντλιών πετρελαίου, τουρμπινών και ταχογράφων (Εισηγ. κ. Μόκαλη Αθανασία )

4. Έγκριση - διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια Ειδών Υγιεινής για τις κατασκηνώσεις Μάκρης έτους 2018 ». ( Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος )

5. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως διαμορφώθηκαν μετά από την 6η Αναμόρφωση. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος )

6. Έγκριση ή μη πρακτικού δικαιολογητικών μειοδότη και ανάδειξη ή μη οριστικού αναδόχου για την Προμήθεια Καινούργιου τριαξονικού απορριμματοφόρου με γερανό (Τμήμα 3 της αριθμ. 10028/28-03-2018 διακήρυξης) . (Εισηγ. κ. Ράξενα Μαριάνθη)

7.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια ζωοτροφών. (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Ελσα)

8.Ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 145/2018 απόφασης οικονομικής επιτροπής που αφορά την έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας ¨Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών¨ .(Εισηγ. κ. Μητρουλάκης Δημήτριος)

9. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας ¨Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών¨ . (Εισηγ. κ. Μητρουλάκης Δημήτριος)

10.Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας ¨ Συντήρηση-έλεγχος λειτουργίας Θεάτρου νερού στο πάρκο Αλτιναλμάζη. (Εισηγ. κ. Μητρουλάκης Δημήτριος)

11.Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού επί της με αριθ. πρωτ.: 13486/08-05 2018 ένστασης κατά της υπ΄ αριθ.: 118/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξανδρούπολης που αφορά του συνοπτικό μειοδοτικό ανοικτό διαγωνισμό, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με προϋπολογισμό δαπάνης 28.629,03 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). (Εισηγ. κ. Αμοιρίδης Ισίδωρος)

12. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας : 'Προμήθεια σκηνικού εξοπλισμού και εξοπλισμού τοποθέτησης οπτικοακουστικών μέσων στο υπαίθριο θέατρο πάρκο Αλτιναλμάζη ''( Εισηγ. κ. Σβιντρίδης Μιχαήλ )

13. Έγκριση πρακτικού συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ 'Κατασκευή Θερμικού Σταθμού και δικτύων τηλεθέρμανσης αγροτικών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και κτηρίων' » ( Εισηγ. κ. Χρυσόπουλος Ιωάννης )

14. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΕΠ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» ( Εισηγ. κ. Τανταλάκης Θεμιστοκλής )

15. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, δέσμευση διάθεσης πίστωσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για τη διενέργεια της «Προμήθεια ταινιών διαγράμμισης διαβάσεων πεζών». ( Εισηγ. κ. Γαλάνη Μαργαρίτα )

16. Έγκριση δαπάνης, έγκριση - διάθεση πίστωσης και των όρων της μελέτης για την προμήθεια ( ΩΡΙΑΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΜΠΛΟΚ ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ) .( Εισηγ. κ. Σιδεράς Ευάγγελος )

17. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την σύναψη της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σχετικά με την «Εκπόνηση Ερευνητικών Προγραμμάτων για την Ανάπτυξη της Βέλτιστης Καλλιεργητικής Τεχνικής και την Βελτίωση της Απόδοσης και της Ποιότητας των Οσπρίων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. κ. Γκότσης Νικόλαος)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ