• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΕΤΑΡΤΗ 23/05/2018 και ώρα 18:45 18/5/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλεξανδρούπολη 17 /05/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                          Αριθ. Πρωτ. :14439

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΕΤΑΡΤΗ 23/05/2018 και ώρα 18:45, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Έγκριση δαπάνης, έγκριση - διάθεση πίστωσης και των όρων της μελέτης για την παροχή υπηρεσίας για την ¨Απομαγνητοφώνηση πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης έτους 2018¨.(Εισηγ. κ. Σιδεράς Ευάγγελος)

2. «Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης για τη παροχή υπηρεσιών προσαρμογής του Δήμου στον 2016/679/27.04.2016 Κανονισμό Ε.Ε». (Εισηγ. κ. Αραμπατζή Ευθυμία)

3. Λήψη απόφασης ΟΕ για έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού του ανοιχτού , ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς αδρανών υλικών λατομείου, σκυροδέματος ,ψυχρού & θερμού ασφαλτομίγματος “( ματαίωση ως άγονου και επανάληψής του). (Εισηγ. κ. Μόκαλη Αθανασία)

4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ».(Εισηγ.

κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

5. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας ¨Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών¨ . (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

6. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας ¨ Προμήθεια σειρήνων ¨. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “ Ανάπλαση πλατείας στον οικισμό Άβαντα”. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

8. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας: ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ¨ . (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ