• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Προσκλήσεις ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ,στις 15/05/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 11/5/2018

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη  11 -05-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθ. Πρωτ. :13901

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                                    

 

 

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τη συμπλήρωση θέματος)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  15/05/2018  ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (13η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 

1.    Αιτήσεις-Ενημερώσειs.

2.    Ανάκληση της 213/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση της 369/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου(Τροποποίηση των όρων λήψης του εγκεκριμένου δανείου του Τ.Π.& Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)και από πόρους του Τ.Π.& Δανείων)». (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

3.    Τροποποίηση της 369/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου(Τροποποίηση των όρων λήψης του εγκεκριμένου δανείου του Τ.Π.& Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)και από πόρους του Τ.Π.& Δανείων). (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.).

4.    Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος», με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού» και αποδοχής της  χρηματοδότησης ποσού 295.000,00€».(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης