• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΓΕ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 10/5/2018

 

 

Γραφείο Τύπου Δήμου Αλεξανδρούπολης

Λ. Δημοκρατίας 306, 681 32 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551350203, Fax: 2551064235 – Email: gtip@alexpolis.gr

 

 

 

Αλεξανδρούπολη  09/05/2018

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΈΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΓΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

·      Στις 15/03/2011 ανατίθενται οι εκπονήσεις μελετών για την κατασκευή Γυμνασίου και Λυκείου στην περιοχή ΚΕΓΕ του Δήμου Αλεξ/πολης

·      Με τις υπ. αρ. 471/2014 και 472/2014 Αποφάσεις του ΔΣ Αλεξ/πολης εγκρίνονται και παραλαμβάνονται οι μελέτες του Γυμνασίου και του Λυκείου αντίστοιχα. Στο μεσοδιάστημα ανάθεσης - παραλαβής των μελετών μεσολαβεί τροποποίηση Τοπογραφικού Διαγράμματος και  υποκατάστασης του Αναδόχου με αποτέλεσμα την παράταση της προθεσμίας  εκπόνησής των.

·      Στις 15/2/2016 υποβάλλονται δύο αιτήσεις χρηματοδότησης για ένταξη δύο έργων (Κατασκευή Γυμνασίου και Κατασκευή Λυκείου στο ΚΕΓΕ), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Μακεδονία - Θράκη 2014 - 2020'

·      Οι παραπάνω αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με την προτροπή ένωσης των δύο μελετών σε μία

·      Στις 12/07/2016 υποβάλλεται εκ νέου αίτηση χρηματοδότησης στο παραπάνω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, για την ενοποιημένη πλέον μελέτη υλοποίησης του έργου 'Κατασκευή Γυμνασίου και Λυκείου στην Περιοχή ΚΕΓΕ του Δήμου Αλεξ/πολης'

·      Στις 02/08/2016 εντάσσεται το παραπάνω έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Μακεδονία - Θράκη 20014-2020'

·      Στις 08/08/2016 (έξι μέρες μετά την ένταξη) τίθεται σε εφαρμογή ο νέος νόμος Δημοσίων Έργων Ν.4412/2016

·      Λόγω ανάγκης εναρμόνισης των διαδικασιών δημοπράτησης με τον νέο νόμο, και εν αναμονή διευκρινιστικών εγκυκλίων και Προεδρικών Διαταγμάτων, αλλά και λόγω αλλαγής των εγκεκριμένων τιμολογίων εργασιών Δημοσίων Έργων, το έργο δημοπρατείται τελικά στις 03/08/2017

·      Στις 27/02/2018 εγκρίνεται τελικά το σχέδιο Σύμβασης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΑΜΘ.

·      Στις 11/404/2018 υπογράφεται η Σύμβαση του έργου με την Ανάδοχο εταιρία 'SOLIS ΑΕ', ποσού 3.191.784,86 € (πλέον ΦΠΑ), έπειτα από την σχετική έκπτωση ποσοστού 58,339%

 

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Επιφάνεια οικοπέδου : 12 στρέμματα

Επιφάνεια κτιρίου : 6.385,82 μ2  συνολική επιφάνεια δύο κτιρίων

Αύλειος Χώρος : γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο βόλεϊ, χώρος συνάθροισης - αύλησης μαθητών  (έκαστος)

Δυναμικότητα κτιρίων : 12θέσια - 360 μαθητών έκαστος (σύμφωνα με το εγκεκριμένο Κτιριολογικό                                                Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων)

Σκοπός - Στόχος - Επίτευξη

·      Γυμνάσιο : Μεταστέγαση 4ου Γυμνασίου και αποσυμφόρηση 1ου και 3ου Γυμνασίου

·      Λύκειο :  Μεταστέγαση  2ου ΓΕΛ και αποσυμφόρηση 3ου που έως σήμερα συστεγάζεται με το 2ο ΓΕΛ

Προϋπολογισμός έργου : 9.500.000,00 € με ΦΠΑ

Συμβατικό ποσό : 3.191.784,86 € (πλέον ΦΠΑ)