• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΕΤΑΡΤΗ 09/05/2018 και ώρα 13:30 4/5/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αλεξανδρούπολη  04 /05/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ.  :13247

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Πληροφορίες   :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail           : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         ΠΡΟΣ:

  1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

  2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

  3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

  4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

  5. κ. Μπίκο Χρήστο

  6. κ. Τρέλλη Φανή

  7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

  8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

 

  3.Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6. κ. Ξανθόπουλο  Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

  7. Εισηγητές των θεμάτων:

    

        Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΕΤΑΡΤΗ    09/05/2018 και ώρα  13:30,  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  , για συζήτηση των  θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 

 

1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την υπηρεσία διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξανδρούπολης .(Εισηγ. κ.  Γκουβέντα Έλσα)  

     

2. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης – εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (ταχυδρομικά τέλη) στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και ανάδειξη οριστικού αναδόχου. (Εισηγ. κ.  Γκουβέντα Έλσα)  

 

3. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και έγκριση διάθεσης πίστωσης ,  για   « Διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων  στα Κολυμβητήρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης» . (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ιωάννης)  

 

4. Παράταση Β1 Φάσης σύμβασης της μελέτης « Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αλεξανδρούπολης», της  «Στρατηγικής Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων » (ΣΜΠΕ) και της « Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας» (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κωνσταντίνος)  

 

5. Έγκριση πρακτικού συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

 

6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών του έργου «  ΑΝΑΔΕΙΞΗ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 1-3 ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ -ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 2 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ- ΚΑΦΕ)» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

 

7. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης,   του έργου :

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 1-3 ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ -ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ    ΘΕΣΗ 2 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ- ΚΑΦΕ)» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

 

8. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για  την προμήθεια & τοποθέτηση μαρμάρων για τοποθέτηση σύνθεσης χορευτών προϋπολογισμού 3.584,84€, έγκρισης διάθεσης πίστωσης και πρωτογενούς αιτήματος. (Εισηγ. κ. Σούλτας Χαράλαμπος)

 

 

 

        Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

                         

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΑΜΠΑΚΗΣ