• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Προσκλήσεις ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξ/πολης,στις 30/04/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 27/4/2018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη  26 -04-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθ. Πρωτ. :12449

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  30/04/2018  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (11η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 

1.    Αιτήσεις-Ενημερώσειs.

2.    Παραχώρηση του χώρου στον πλατανότοπο Μαΐστρου για διεξαγωγή εκδηλώσεων (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3.    Έκτακτη Επιχορήγηση στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

4.    Τροποποίηση της 369/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου(Τροποποίηση των όρων λήψης του εγκεκριμένου δανείου του Τ.Π.& Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)και από πόρους του Τ.Π.& Δανείων) (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

5.    Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για την αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Αλεξανδρούπολης με μείωση επιτοκίου και  επιμήκυνση ενός επιπλέον έτους. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

6.    Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ΄αριθμ 173/2018 ΑΔΣ με θέμα: « Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ανταλλακτικών , ελαστικών και συντήρησης οχημάτων , αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

7.    Λήψη απόφασης για έγκριση νέας μίσθωσης χώρου ενός (1 τ.μ) από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ AE για το υπάρχων ΑΤΜ που βρίσκεται στην είσοδο του  Δημοτικού Θεάτρου του Δήμου  Αλεξανδρούπολης(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

8.    Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

9.    Έγκριση ή μη ματαίωσης διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου  ¨Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης¨ (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

10. Έγκριση της αριθμ.36/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ''ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ'', σχετικά με την ''3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018'' (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντ.)

11. Έγκριση υποβολής Τεχνικού Δελτίου  Πράξης (Εισηγ. κ. Τσιαούση Ελ.)

12. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος; Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα $1313 Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ανήκει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης  Αρ.)

13. Έγκριση του σχεδίου τροποποίησης των όρων της από 2-4-2018   Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του δήμου και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ.  Α.Α.Ε.) με τίτλο «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης - Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία», έγκριση του από 3-4-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης της παραπάνω σύμβασης σχετικό με την τροποποίηση της, και εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή του (Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.)

14. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελου Λαμπάκη στην Αθήνα στις 8 έως 9 Μαρτίου 2018 (Εισηγ. κ. Προέδρος Δ.Σ.)

15. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ,κ . Φαλέκα Ιωάννη, στην Αθήνα στις 16 έως 17 Απριλίου 2018(Εισηγ. κ. Προέδρος Δ.Σ.)

16. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους (εκπροσώπου των εργαζομένων) του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης & Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (ΔΕΥΑΑ) (Εισηγ. κ. Προέδρος Δ.Σ.)

 

 

 

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης