• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΔΕΥΤΕΡΑ 30/04/2018 και ώρα 13:00 26/4/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αλεξανδρούπολη  26 /04/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ.  :12450

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Πληροφορίες   :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail           : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς τον τίτλο του 10ου θέματος)

                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         ΠΡΟΣ:

  1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

  2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

  3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

  4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

  5. κ. Μπίκο Χρήστο

  6. κ. Τρέλλη Φανή

  7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

  8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

 

  3.Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6. κ. Ξανθόπουλο  Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

  7. Εισηγητές των θεμάτων:

    

        Σας καλούμε να προσέλθετε την ΔΕΥΤΕΡΑ   30/04/2018 και ώρα  13:00,  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  , για συζήτηση των  θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 

 

 

1. Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για την αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Αλεξανδρούπολης με μείωση επιτοκίου και  επιμήκυνση ενός επιπλέον έτους .(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)  

     

  2. Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος  για την υλοποίηση της Προμήθειας «Κλειστού  

   κυκλώματος παρακολούθησης των χώρων της κατασκήνωσης  Μάκρης ». (Εισηγ.   

   κ.  Παντελίδης Γεώργιος)  

 

3. Συγκρότηση νέας Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Καρκάνη Παρασκευή)  

 

4. Διαπραγμάτευση (με Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού) που αφορά την ανάθεση μέρους της Προμήθειας Τροφίμων για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα για τα έτη 2018 και 2019 (τμήμα 25 της Μελέτης 77/2017 «Προμήθειας Τροφίμων για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα για τα έτη 2018 και 2019»). (Εισηγ. κ. Ράξενα Μαριάνθη)  

5. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, όρων διακήρυξης, του τρόπου εκτέλεσης και διάθεσης πίστωσης για συντήρηση εργαλείων πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.  (Εισηγ. κ. Μανωλίκας Δρόσος)

6.'Εγκριση πρωτογενούς αιτήματος, δαπάνης και τη διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Αλεξανδρούπολης' .  (Εισηγ. κ. Κουματζίδου Νεραντζιά)                                       

7. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης για τον Καθαρισμό Ακτών. (Εισηγ. κ. Ζιώγας Χρήστος)

 

8. Έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την υλοποίηση της εργασίας «Εργασίες ενεργοποίησης ανελκυστήρα στο δημοτικό σχολείο Άνθειας λόγω φοίτησης ΑΜΕΑ». (Εισηγ. κ. Καλοπανά Ευφροσύνη)

 

9. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, όρων μελέτης και διακήρυξης της Συντήρησης – επισκευής οχημάτων, αντλιών πετρελαίου και τουρμπινών και ταχογράφων». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

 

10.Γνωμοδότηση για την Έγκριση Πρακτικού 1 του συνοπτικού μειοδοτικού ανοικτού διαγωνισμού, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με προϋπολογισμό δαπάνης 28.629,03    (πλέον Φ.Π.Α. 24%) . (Εισηγ. κ. Αμοιρίδης Ισίδωρος )

 

 

        Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

                         

                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

 

                    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΑΜΠΑΚΗΣ