• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΡΙΤΗ 24/04/2018 και ώρα 09:00 20/4/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αλεξανδρούπολη  20/04/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ.  :11888

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Πληροφορίες   :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail           : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

    

                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         ΠΡΟΣ:

  1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

  2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

  3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

  4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

  5. κ. Μπίκο Χρήστο

  6. κ. Τρέλλη Φανή

  7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

  8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

 

  3.Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6. κ. Ξανθόπουλο  Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

  7. Εισηγητές των θεμάτων:

    

        Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ   24/04/2018 και ώρα  09:00,  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  , για συζήτηση των  θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 

1.Έγκριση διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως διαμορφώθηκαν μετά από  την 4η Αναμόρφωση (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 

 

 

 

2. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης, και τρόπου εκτέλεσης για τη συντήρηση και επισκευή μεγαφωνικών εγκαταστάσεων (Εισηγ. κ. Αραμπατζή Ευθ.)

 

3. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, και τρόπου εκτέλεσης για τη συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών(Εισηγ. κ. Αραμπατζή Ευθ.)

 

4. Εκ νέου έγκριση των  συμβατικών τευχών, όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και κριτηρίου ανάθεσης του έργου  « Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φερών από θεομηνία» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 

5.  Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και του τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος για την  «Αποκατάσταση ρηγμάτων επιχώματος παλαιάς σιδ/κης  γραμμής περιοχής Νίψας» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 

6. Αποδοχή της υπ΄ αριθ. 122/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)

 

7. Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης για την τοποθέτηση και μετατροπή υπερκατασκευής πλυντηρίου κάδων (Εισηγ. κ. Πολυμερούδης Αρ.) 

 

 

 

  

     

        Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

                          

                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

 

                         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΑΜΠΑΚΗΣ