• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ότι πρόκειται να πληρωθεί μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη μετά από επιλογή του Δημάρχου 13/4/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αλεξανδρούπολη 12-04-2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                   Αριθ. Πρωτ. 11165

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης έχοντας υπόψη :

 

- Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 ((ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄).

- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄).

- Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2927/Β΄/   

   31-12-2015 και ΦΕΚ 4301/Β΄/11-12-2017)

- Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

 

Ότι πρόκειται να πληρωθεί μία (1) θέση  Ειδικού Συνεργάτη μετά από επιλογή του Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Για το λόγο αυτό καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας, σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

 

Ειδικότερα:

 

Η παραπάνω θέση θα καλύψει θέματα σχετικά με τo αντικείμενο της Αρχιτεκτονικής   Τοπίου και πιο συγκεκριμένα την  παροχή υπηρεσιών εντός του κύκλου γνώσεών τους σε εξειδικευμένα θέματα που ενδεικτικά αναφέρονται στην εκπόνηση μελετών, διενέργεια ερευνών, σύνταξη εκθέσεων, προτάσεων- εισηγήσεων, παροχή επιστημονικής – τεχνολογικής βοήθειας κ.λ.π.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 

α) Να διαθέτουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους            

    του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).

β) Να είναι  κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ της Αρχιτεκτονικής Τοπίου της ημεδαπής ή ισότιμου της 

    αλλοδαπής  ή  πτυχίου   ΑΕΙ  -  ΤΕΙ   άλλων  Σχολών  της   ημεδαπής  ή   ισότιμου  της  

   αλλοδαπής,  από  τα  οποία  να  προκύπτει  εξειδίκευση   γνώση  στην  Αρχιτεκτονική

   Τοπίου.

γ) Να έχουν εμπειρία στο παραπάνω αντικείμενο τουλάχιστον δύο (2) ετών.

δ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών  

    Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να συνοδεύονται  με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά και θα υποβάλλονται στο Γραφείο Δημάρχου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2551064141 & 2551064100

Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τοπικό τύπο (σε μια ημερήσια εφημερίδα), θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΑΜΠΑΚΗΣ