• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΕΜΠΤΗ 12/04/2018 και ώρα 13:00 5/4/2018

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αλεξανδρούπολη  05 /04/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ.  :10769

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες   :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail           : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

    

                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         ΠΡΟΣ:

  1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

  2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

  3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

  4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

  5. κ. Μπίκο Χρήστο

  6. κ. Τρέλλη Φανή

  7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

  8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

 

  3.Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6. κ. Ξανθόπουλο  Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

  7. Εισηγητές των θεμάτων:

    

        Σας καλούμε να προσέλθετε την ΠΕΜΠΤΗ  12/04/2018 και ώρα  13:00,  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  , για συζήτηση των  θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 

 

 

1. Ορισμός όρων παραχώρησης /ενοικίασης Δημοτικών Θεάτρων. (Εισηγ. κ. Δούκας Δημοσθένης)

 

2. Αποδοχή της υπ΄ αριθ. 112/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)

 

3. Άσκηση ενδίκου μέσου (έφεσης) ή μη κατά: Της Βασιλείας Ιντζεπελίδου του Μιχαήλ, κατοίκου Αλεξ/πολης και της κατόπιν της αγωγής αυτής εκδοθείσας υπ΄αριθ.113/2018 Απόφασης Μον. Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης.  (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)

 

4. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για  την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού»(Εισηγ. κ. Καλοπανά Ευφροσύνη)

 

5. ¨Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και συντηρήσεις οχημάτων, αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων  ¨  (Εισηγ. κ. Μητρουλάκης Δημήτριος)

 

6. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια συστήματος ημιυπογειοποίησης  κάδων»  (Εισηγ. κ. Μάκρας Απόστολος)

 

7. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, όρων διακήρυξης και διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας ζωοτροφών. (Εισηγ. κ. Μάκρας Απόστολος)

 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για Έλεγχο Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2017 Δήμου Αλεξανδρούπολη από Ορκωτό – Λογιστή. (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύριος)

 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πληρωμής ΜΑΠ  περιόδου 2012-2016.(Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύριος)

 

10. Έγκριση-διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια Ειδών Οικιακής Χρήσης    για τις   κατασκηνώσεις  Μάκρης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

 

11. Έγκριση - διάθεση πίστωσης για, Ηλεκτρολογικές εργασίες  στις Κατασκηνώσεις Π.Ε. ΜΑΚΡΗΣ. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

 

12. Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος διάθεσης πίστωσης για την  υλοποίηση Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ & ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΑΚΡΗΣ» (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

 

13. Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος διάθεσης πίστωσης για την  υλοποίηση Προμηθείας« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΗΣ». (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

 

14. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση της προμήθειας εξοπλισμού ασφαλούς διάταξης δημιουργίας υπογραφής(ΑΔΔΥ-Ψηφιακή υπογραφή) για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών . (Εισηγ. κ. Αραμπατζή Ευθυμία

 

        Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

                         

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΑΜΠΑΚΗΣ