• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 30/03/2018 και ώρα 13:00 26/3/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αλεξανδρούπολη 26 /03/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                        Αριθ. Πρωτ. : 9892

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 30/03/2018 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1.Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, και τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία πιστοποίησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης με ISO. (Εισηγ. κ. Καδόγλου Κωνσταντίνος)

2.Έγκριση τροποποίησης πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, για τη σύναψη της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε σχετικά με τις «Υποστηρικτικές Ενέργειας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης - Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία» (Εισηγ. κ. Μάκρας Απόστολος )

3. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσίας «Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς» (Εισηγ. κ. Μάκρας Απόστολος )

4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για « Προμήθεια καρτών εισόδου πολιτών στο κολυμβητήριο».(Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ιωάννης)

5. Ορισμός όρων παραχώρησης /ενοικίασης Δημοτικών Θεάτρων. (Εισηγ. κ. Δούκας Δημοσθένης.)

6. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, αναλωσίμων φαξ, φωτοτυπικών και εκτυπωτών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου. (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων πολυετών δαπανών, έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος και των όρων διακήρυξης για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (ταχυδρομικά τέλη) στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Χαράλαμπος Σούλτας)

8. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, δαπάνης και τη διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων για «Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μυοκτονίες σε σχολεία, κτίρια του δήμου και λοιπούς χώρους του δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Κουματζίδου Τζούλια)

9. Λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για πληρωμή οφειλόμενων μισθωμάτων του Δήμου μας για την χρήση τριάντα (30) στρεμμάτων στην περιοχή Μαΐστρος, κυριότητας του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. (Εισηγ. κ. Πεντίδης Χρήστος)

10. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας ¨ Mετατόπιση, λόγω επικινδυνότητας, πλήρους πίνακα παροχής ρεύματος στο Κλειστό Γυμναστήριο ¨ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ¨. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πληρωμής παραβόλων υπέρ Δημοσίου.(Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης)

12. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως διαμορφώθηκαν μετά από την 3η Αναμόρφωση .(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ