• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΡΙΤΗ 06/03/2018 και ώρα 13:30 2/3/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αλεξανδρούπολη 02 /03/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                 Αριθ. Πρωτ. :7118

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ 06/03/2018 και ώρα 13:30, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πληρωμή κοινοχρήστων του διαμερίσματος κληροδοτήματος Βασιλείου Νεοκλέους Φωτίου. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

2. Έγκριση ή μη πρακτικών για εκμίσθωση τμήματος 4 στρεμμάτων του αρ. 8 αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Δορίσκου . (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

3. Ορισμός υπολόγου παγίας και έγκριση διάθεσης ποσού 5.000,00 ευρώ ως πάγια προκαταβολή έτους 2018. (Εισηγ. κ. Σούλτας Χαράλαμπος )

4.Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια¨ Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη λειτουργία του θεάτρου νερού στο πάρκο Αλτιναλμάζη ¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

5. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος για την εκτέλεση της προμήθειας ‘’ Προμήθεια ειδικού μεταλλικού ικριώματος για την προστασία της πρόσοψης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης ‘’ (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ