• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΡΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 23/2/2018
 
υποβολή αιτήσεων από 24/2/2018 έως 26/3/2018
 
                                                                    ΑΔΑ:Ω6ΦΣΩΨΟ-ΕΕΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                            Αλεξανδρούπολη 20-2-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                Αριθ. πρωτ. 5872

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΡΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ

ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις των άρθρων 165 και 167 του Ν. 3584/2007 περί « Kύρωσης  του  Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

2.      Τις διατάξεις του άρθρου 43 Πρόσληψη εμμίσθου δικηγόρου του Ν 4194/2013  ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  (ΦΕΚ 208/27.9.2013 τεύχος Α)  , όπως αυτές τροποποιήθηκαν από εκείνες της παρ 7 του άρθρου 60 του Ν 4370/2016 (ΦΕΚ 37/7.3.2016 τεύχος Α) και ισχύουν  και άρθρο 14 παρ  2 περ. ιβ΄ του  N 2190/1994.

3.      Την  αριθ. 54/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξ/πολης, για την πρόσληψη ενός δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής  με πάγια αντιμισθία.

4.      Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Καλλικρατικού  Δήμου Αλεξ/πολης και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.

5.      Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 Αρμοδιότητες του Δημάρχου

6.      Την με αριθ. πρωτ. 6020/20-2-2018 βεβαίωση  του προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

7.      σύμφωνα με την οποία υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

8.      Το με αριθ. πρωτ.  2847/28-1-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο μας ,σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/2/36108/8-1-2015 απόφαση στης Επιτροπής της Π.Υ.Σ 33/2006 (άρθρο 2 παρ 1).

9.      Το 1ο /12-1-2018 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 για την επιλογή Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία με σχέση έμμισθης εντολής.

10.  Την  αριθ. 43/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, για την έγκριση επανάληψης της διαδικασίας  και ορισμού μέλους στην Επιτροπή του άρθρου 43 του ν. 4194/2013.

11.  Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 2927/τΒ/31.12.2015) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 4301/τ.Β΄/11-12-2017)  στον οποίο προβλέπονται (άρθρο 25 περ. δ ) τέσσερις ( 4) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή εκ των οποίων οι 2 είναι κενές .

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

            Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια  αντιμισθία  στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν 4194/2013 όπως αυτές τροποποιήθηκαν από εκείνες της παρ 7 του άρθρου 60 του Ν 4370/2016 (ΦΕΚ 37/7.3.2016 τεύχος Α) και ισχύουν.

 1.  Αντικεί΅ενο της απασχόλησης του  θα είναι η νο΅ική υποστήριξη του ∆ή΅ου Αλεξανδρούπολης  καθώς και των εκάστοτε Νο΅ικών Προσώπων  Δημοσίου Δικαίου και ιδρυμάτων  αυτού   και ειδικότερα:

 Η παροχή νο΅ικών συ΅βουλών και γνω΅οδοτήσεων προς τα όργανα διοίκησης του ∆ή΅ου, για τη διασφάλιση της νο΅ι΅ότητας των διοικητικών πράξεων Η παροχή νο΅ικών συ΅βουλών και κατευθύνσεων προς τις υπηρεσίες του ∆ή΅ου καθώς και τα νο΅ικά πρόσωπα για την διασφάλιση της νο΅ι΅ότητας των δράσεων τους.

  Η υποβολή γνω΅οδοτήσεων σε ζητή΅ατα που αφορούν τον ∆ή΅ο.

  Η νο΅ική εκπροσώπηση του ∆ή΅ου σε υποθέσεις εντός και εκτός των ∆ικαστηρίων και ενώπιον των ∆ιοικητικών Αρχών.

 Η τήρηση του αναγκαίου αρχείου για τις ανάγκες της Νο΅ικής Υπηρεσίας.

2.         Υποχρεούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του ∆ή΅ου για την παροχή νο΅ικών συ΅βουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την ∆η΅οτική αρχή.

3.         Ο δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες στο δημοτικό κατάστημα του ∆ή΅ου, για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες , εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

4.         Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές του δικηγόρου  καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 10 του ν. 4354/2015.

 5.        Ο  προσληφθείς   θα ασφαλίζεται  στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, σύ΅φωνα ΅ε την εκάστοτε νο΅οθεσία..

 

Οι  υποψήφιοι θα πρέπει:

α) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ΑΕΙ της χώρας ή ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής.

β) Να είναι δικηγόροι, με δικαίωμα παράστασης στο Εφετείο , μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης.

γ) Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

δ) Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

ε) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

στ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.

            ζ)         Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στον Δήμο Αλεξ/πολης  μέσα στην προθεσμία  που ορίζει η προκήρυξη, αίτηση συνοδευόμενη από:

                        αα) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου,

                        ββ) πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο  υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση,

                        γγ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα Δικηγόρων  

                        δδ) βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης.

                        εε) Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

 

       η)             Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους

                      -  αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο, επαγγελματική εξειδίκευση, γνώση  ξένων γλωσσών ).,

          -        Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.

          -        αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης

 

θ)  Η συ΅΅ετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

    

Η Επιλογή θα γίνει από Πεντα΅ελή Επιτροπή, η οποία θα συνέρχεται στην έδρα του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης  και θα αποτελείται από:

 α)        Μέλος του Νο΅ικού Συ΅βουλίου του Κράτους, ΅ε βαθ΅ό τουλάχιστον ∆ικαστικού Πληρεξουσίου Α΄ Τάξεως, ως Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νο΅ικού Συ΅βουλίου του Κράτους, μαζί με τον αναπληρωτή του.

 β)        Τρεις (3) ∆ικηγόρους, από τους οποίους ο ένας ΅ε 15ετή τουλάχιστον ευδόκι΅η δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συ΅βούλιο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης  μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές και

γ)         Έναν εκπρόσωπο του ∆ή΅ου Αλεξανδρούπολης  ΅ε τον αναπληρωτή του.

Καθήκοντα Γρα΅΅ατέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του ∆ή΅ου.

 

Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και τους καλεί σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πού από την τελευταία ατομική συνέντευξη εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων .

 Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης με προτίμηση στο διοικητικό δίκαιο με τίτλους σπουδών σ’ αυτό  ,  η επαγγελματική του πείρα, επάρκεια,  η γνώση ξένων γλωσσών, που συνεκτιμώνται με την οικογενειακή  του κατάσταση, και την πρόβλεψη  της εξέλιξής του. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. .Στην προκήρυξη προβλέπεται συντελεστής βαρύτητας στα κριτήρια , ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα.

Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΔΗΜΟΥ καθορίζονται όπως ακολουθεί

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Προσωπικότητα υποψηφίου

15

Επιστημονική κατάρτιση

25

Εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης ( με προ-

τίμηση στο διοικητικό δίκαιο με τίτλους σπουδών )

25

Επαγγελματική πείρα

5

Επαγγελματική επάρκεια

5

Γνώση ξένων γλωσσών

10

Οικογενειακή κατάσταση

15

 

Ο επιτυχών  θα πρέπει να ΅ην έχει  τα κωλύματα διορισ΅ού που ισχύουν για τους προσλα΅βανό΅ενους στους Δήμους ( Ν. 3584/2007) και θα πρέπει να καταθέσει στο Δήμο Αλεξανδρούπολης τα απαιτού΅ενα κατά νό΅ο πιστοποιητικά και δικαιολογητικά διορισ΅ού.

Η παρούσα προκήρυξη, ΅ε επι΅έλεια του ∆ή΅ου Αλεξανδρούπολης , να αναρτηθεί στον διαδικτυακό κό΅βο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στον ιστότοπο του ∆ή΅ου (www.alexpolis.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Λ. Δημοκρατίας 306) και να τοιχοκολληθεί στο κατάστη΅α του Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης , στα γραφεία του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και να δη΅οσιευθεί σε ημερήσια εφη΅ερίδα  , που εκδίδεται στην έδρα του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης .

Η παρούσα προκήρυξη να κοινοποιηθεί επίσης: α) Στον Πρόεδρο του Νο΅ικού Συ΅βουλίου του Kράτους και β) Στον Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αλεξ/πολης , προκει΅ένου να λάβουν γνώση και να προχωρήσουν στις απαραίτητες από ΅έρους τους ενέργειες. Μαζί ΅ε τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος του ∆ή΅ου, ο αναπληρωτής του, καθώς και ο γρα΅΅ατέας που θα ΅ετέχουν στην Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή μέσα σε πέντε ημέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η Επιτροπή με απόφασή της ορίζει τον τόπο και τον χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την διαδικασία της επιλογής και μπορεί κατά την κρίση της να ορίσει συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για την γνωστοποίηση της προκήρυξης με δαπάνη του ΔΗΜΟΥ .

 

            Η υποβολή των αιτήσεων, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, θα γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό ημερήσιο τύπο.

             Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται  στο Δήμο Αλεξανδρούπολης  ( αρμόδια  κα Ειρήνη Παπαδοπούλου  , τηλεφ. 2551064161 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 έως 14:00, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 306).

 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ