• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Συνεδρίαση της της Οικονομικής Επιτροπής, την ΠΕΜΠΤΗ 15/02/2018 και ώρα 14:00 9/2/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

                                    Αλεξανδρούπολη 09 /02/2018

                                   Αριθ. Πρωτ. : 4601

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΠΕΜΠΤΗ 15/02/2018 και ώρα 14:00, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1.Έγκριση διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως διαμορφώθηκαν μετά από την 1η Αναμόρφωση (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

2. Έγκριση ή μη πρακτικού δικαιολογητικών μειοδοτών και ανάδειξη ή μη οριστικών αναδόχων των τμημάτων 1,2 και 3 για την «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών 2018-2019 για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών Προσώπων αυτού» (Εισηγ. κ. Ράξενα Μ.)

3. Έγκριση 2ου Πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατακύρωση σύμβασης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ ΜΑΪΣΤΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 17.750,00 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)

4. Λήψη απόφασης ΟΕ έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού ανάδειξης οριστικών αναδόχων , για την “υπηρεσία μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις-παγετός-πλημμύρες) (Εισηγ. κ. Μόκαλη Αθ.)

5.Δωρεά πιάνου στο Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

6. Aνάκληση των με αριθ. 426/2017 και 461/2017 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση τρόπου εκτέλεσης της Προμήθειας Εξαρτημάτων Υπερκατασκευών με απευθείας ανάθεση ως Κατεπείγουσα (Εισηγ. κ. Πολυμερούδης Αρ.)

7. Καθορισμός όρων για εκμίσθωση τμήματος 4 στρεμμάτων του αριθ.8 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Δορίσκου (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 100,00 €, πλέον προσαυξήσεων, για πληρωμή προστίμου στη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης( Εισηγ. κ. Πεντίδης Χ.)

9. Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά Δημητρίου Μπαλούτσου και της 25/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ