• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Προσκλήσεις ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,στις 26/01/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 25/1/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη 24 -01-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθ. Πρωτ. : 3292

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 26/01/2018  ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Έκτακτη Συνεδρίαση (2η), για συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα:

 

1.    Συγκρότηση μόνιμης Επιτροπής Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων για το έτος 2018 (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

 

Το παραπάνω θέμα θα συζητηθεί εκτάκτως, διότι με  βάση το ΦΕΚ 4841/29-12-2017 ,τεύχος Β΄ «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης  δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)της παρ.8.(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016», πρέπει να συγκροτηθεί μόνιμη ετήσια επιτροπή  για την διενέργεια  διαγωνισμών δημοσίων έργων έως 29/1/2018.

 

 

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης