• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Συνεδρίαση της της Οικονομικής Επιτροπής, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/01/2018 και ώρα 13:30 22/1/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

                     Αλεξανδρούπολη 22 /01/2018

                    Αριθ. Πρωτ. : 3022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/01/2018 και ώρα 13:30, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Αποδοχή παραχωρηθέντων κατά χρήση είκοσι πέντε (25) Μουσικών Οργάνων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνθειας – Αρίστεινου « ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ». (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

2. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη και ανάδειξη οριστικού αναδόχου της προμήθειας στολών φιλαρμονικής Φερών και στολών Δημοτικής Αστυνομίας.(Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

3. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη και ανάδειξη οριστικού αναδόχου της προμήθειας μεταλλικής κερκίδας 2 σειρών και 100 θέσεων για το προθερμαντήριο Μαϊστρου.(Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

4. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη και ανάδειξη οριστικού αναδόχου της προμήθειας τσιμεντοπροϊόντων και συναφών για τις ανάγκες του Δήμου, έτους 2017. (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

5. Έγκριση για τη συμπλήρωση των επιτροπών α)διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών-υπηρεσιών και β)επιτροπής ενστάσεων διαγωνισμών , για το έτος 2018 . (Εισηγ. κ. Σούλτας Χαράλαμπος)

6. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης προμήθειας χημικών για απολύμανση και επεξεργασία νερού κολυμβητικών δεξαμενών κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης και ανοιχτού Κολυμβητηρίου Φερών. (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ιωάννης)

7. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα». (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

8. Έγκριση ή μη πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το τμήμα τέσσερα (4),προμήθεια Λιπαντικών (με Α/Α 45908 στο ΕΣΗΔΗΣ) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών Προσώπων αυτού για τα έτη 2018 και 2019». (Εισηγ. κ. Ράξενα Μαριάνθη)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ