• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,την Παρασκευή 19/01/2018 και ώρα 13:00 18/1/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                       Αλεξανδρούπολη 18 /01/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                          Αριθ. Πρωτ. :2703

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 19/01/2018 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

  1. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 338/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: ‘’Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών και του τρόπου εκτέλεσης για την υλοποίηση της εργασίας ‘Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων’’. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)
  2. Έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την υλοποίηση της εργασίας ‘Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων’’ (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

Τα ανωτέρω θέματα θα συζητηθούν εκτάκτως διότι η διαδικασία για την ανάδειξη του αναδόχου πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα καθότι σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ΚΥΑ Φ.Α. 9.2/ΟΙΚ.28425/22-12-2008 επιβάλλεται η διενέργεια συντήρησης εντός του Ιανουαρίου για τα δημοτικά κτίρια για λόγους ασφαλείας. Διευκρινίζεται ότι εντός του 2017 ολοκληρώθηκε η αντίστοιχη διαδικασία για την ‘Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων’ όμως η σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να ακυρωθεί καθώς δεν υπάρχει στον σχετικό Κ.Α. το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ