• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΕΜΠΤΗ 28/12/2017 και ώρα 13:00 22/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           

Πληροφορίες   :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail           : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

    

                                        Αλεξανδρούπολη  22 /12/2017

                                                      Αριθ. Πρωτ.  : 60811

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         ΠΡΟΣ:

  1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

  2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

  3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

  4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

  5. κ. Μπίκο Χρήστο

  6. κ. Τρέλλη Φανή

  7. κ.  Γουμενίδη Ευάγγελο

  8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

 

  3.Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6. κ. Ξανθόπουλο  Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

  7. Εισηγητές των θεμάτων:

    

    Σας καλούμε να προσέλθετε την ΠΕΜΠΤΗ       28/12/2017 και ώρα 13:00,  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  , για συζήτηση των  θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 

1.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού – προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών οργάνων γυμναστικής και ανταλλακτικών εξωτερικού χώρου σε οικοπάρκο Αλτιναλμάζη, Μαϊστρο, Παλαγία και Φέρες.  (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

 

2. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια οπτικοακουστικού συστήματος και μηχανημάτων για την αίθουσα Δ.Σ. και αθλητικών εγκαταστάσεων. (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

 

3. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων και συναφών για τις ανάγκες του Δήμου  (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

 

4. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη και ανάδειξη οριστικού αναδόχου της προμήθειας στολών Φιλαρμονικής Φερών και στολών Δημοτικής Αστυνομίας. (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

 

5. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη και ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την προμήθεια οπτικοακουστικού συστήματος και μηχανημάτων για την αίθουσα Δ.Σ. και αθλητικών εγκαταστάσεων. (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

 

6. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την «προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών Προσώπων αυτού για τα έτη 2018 και 2019» (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

7. Λήψη απόφασης ΟΕ για την  έγκριση της προμήθειας των τμημάτων 3 και 23 (ψάρια νωπά για το πολυκοινωνικό και φρέσκα φρούτα και λαχανικά για τις Δημόσιες Σχέσεις /εκδηλώσεις ΔΕ Φερών, αντίστοιχα )  σύμφωνα με τη διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης προμηθειών σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις» . (Εισηγ. κ. Μόκαλη Αθανασία )

8. Λήψη απόφασης ΟΕ έγκρισης πρακτικού  διαγωνισμού ανάδειξης  αναδόχων  της υπηρεσίας  «μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις-παγετός-πλημμύρες) του Δήμου Αλεξ/πολης» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

 

9.Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: “Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης”(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

 

10. Έγκριση 1ου Πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατακύρωση σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή Τοιχείου Προστασίας Χώρου Αναψυχής Πλατανότοπου Μαΐστρου», προϋπολογισμού δαπάνης 17.750,00    (με Φ.Π.Α.). (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

 

11. Απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο παγίας  προκαταβολής. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

 

12. Απόδοση υπολόγου  εντάλματος προπληρωμής (καρτών ψηφιακών ταχογράφων) (Εισηγ. κ. Πολυμερούδης Αριστείδης)

 

13. Απόδοση υπολόγου  εντάλματος προπληρωμής (παραβόλου ΚΤΕΟ) (Εισηγ. κ. Πολυμερούδης Αριστείδης)

 

14. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την  παροχή υπηρεσίας «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος )

 

15. Έγκριση Ανατροπής – Ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2017.(Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης )

 

 

 

 

 

       Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

                         

                                                  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΑΜΠΑΚΗΣ