• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Προσκλήσεις ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στις 28/12/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 22/12/2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη 22 -12-2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθ. Πρωτ. : 60806

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  28/12/2017  ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (36η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 

1.      Αιτήσεις-Ενημερώσεις

2.      Λήψη απόφασης ΔΣ έγκρισης διαδικασίας διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεσης) της υπηρεσίας : «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών»(χιονοπτώσεις-παγετός-πλημμύρες) (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

3.      Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής –Οριστικής Παραλαβής  του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Μουσικού Σχολείου Αλεξ-πολης» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

4.      Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής  του έργου «Συντηρήσεις επισκευές  σχολικών κτιρίων»(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

5.      Έγκριση της αριθμ.158/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ’’ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ’’, σχετικά με την ’’Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017’’ (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντ.)

 

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης