• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΡΙΤΗ 05/12/2017 και ώρα 13:30 1/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

                                       Αλεξανδρούπολη 01 /12/2017

                                       Αριθ. Πρωτ. : 57608

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ 05/12/2017 και ώρα 13:30, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό όμιλο Εδαφικής HELICAS. (Εισηγ. κ. Καδόγλου Κων/νος)

2. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Αλεξανδρούπολης όπως διαμορφώθηκαν μετά από την 13η Αναμόρφωση. ( Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος )

3. Έγκριση όρων διακήρυξης για την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ( με δημοσίευση ) μέρους της Προμήθειας Τροφίμων για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα για τα έτη 2018 και 2019 (τμήμα 25 της μελέτης 77/2017) (Εισηγ. κ. Ράξενα Μαριάνθη)

4. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού, αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της προμήθειας ξυλείας και ξυλοπροϊόντων για τις ανάγκες του Δήμου, έτους 2017 (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

5. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια οπτικοακουστικού συστήματος και μηχανημάτων για την αίθουσα Δ.Σ. και αθλητικών εγκαταστάσεων. (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

6. Λήψη απόφασης ΟΕ έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την «ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης, έτους 2018. (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

7. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού – προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών οργάνων γυμναστικής και ανταλλακτικών εξωτερικού χώρου σε οικοπάρκο Αλτιναλμάζη, Μαϊστρο, Παλαγία και Φέρες. (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

8. Έγκριση όρων διακήρυξης της επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο ' «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ ' Κατασκευή θερμικού σταθμού και δικτύων τηλεθέρμανσης αγροτικών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και κτιρίων '( Εισηγ. κ. Φαλέκας Ιωάννης)

9. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, συμβατικών τευχών μελέτης έργου, όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και κριτηρίου ανάθεσης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» ( Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

10. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ » ( Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ