• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΕΜΠΤΗ 30/11/2017 και ώρα 14:30 30/11/2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           

Πληροφορίες   :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail           : ntolioulitsa@yahoo.gr

                                      Αλεξανδρούπολη:       30/11/2017

                               Αριθ. Πρωτ.  :          57327

    

      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         ΠΡΟΣ:

  1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

  2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

  3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

  4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

  5. κ. Μπίκο Χρήστο

  6. κ. Τρέλλη Φανή

  7. κ.  Γουμενίδη Ευάγγελο

  8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

 

  3.Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6. κ. Ξανθόπουλο  Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

  7. Εισηγητές των θεμάτων:

    

 

    Σας καλούμε να προσέλθετε την ΠΕΜΠΤΗ    30/11/2017 και ώρα 14:30,  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε  ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  , για συζήτηση των    θεμάτων  της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 

 

1. Έγκριση 1ου Σταδίου Διαγωνισμού με τίτλο: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό με την Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων τύπου Led και την Προμήθεια Λαμπτήρων τύπου Led» .(Εισηγ. κ. Τάτσιλη Αθανασία )

 

           Το ανωτέρω θέμα  θα συζητηθεί εκτάκτως ,επειδή σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΚΑΠΕ η υλοποίηση της παραπάνω προμήθειας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2018. Δεδομένου ότι στην με αρ. πρωτ. 49925/18-10-2017 Διακήρυξη της Προμήθειας και συγκεκριμένα στην παρ. 1.3 αναφέρεται ότι η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες (240) ημερολογιακές ημέρες, θα πρέπει οι διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχου να επισπευσθούν ώστε να ολοκληρωθεί η εν λόγω Προμήθεια έως το τέλος του 2018. 

 

2. Ακύρωση της  405/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την “Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης,   και ορών διακήρυξης για την παροχή   υπηρεσίας    :  μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ( χιονοπτώσεις – παγετός – πλημμύρες)”. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος )

 

        

3. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης,   και όρων διακήρυξης για την παροχή   υπηρεσίας  :  μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών   ( χιονοπτώσεις – παγετός – πλημμύρες). (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος )

 

 

       Τα ανωτέρω θέματα 2 και 3   θα συζητηθούν  εκτάκτως ,προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος για την μίσθωση των μηχανημάτων , ενόψει χειμερινής περιόδου και της ανάγκης αντιμέτωπης εκτάκτων φαινόμενων χιονοπτώσεις - παγετός - πλημμύρες.

 

 

 

       Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ