• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 15/11/2017 και ώρα 17:30 10/11/2017

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           

Πληροφορίες   :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail           : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

    

                                        Αλεξανδρούπολη  09 /11/2017

                                                      Αριθ. Πρωτ.  : 53498

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         ΠΡΟΣ:

  1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

  2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

  3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

  4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

  5. κ. Μπίκο Χρήστο

  6. κ. Τρέλλη Φανή

  7. κ.  Γουμενίδη Ευάγγελο

  8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

 

  3.Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6. κ. Ξανθόπουλο  Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

  7. Εισηγητές των θεμάτων:

    

    Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη   15/11/2017 και ώρα 17:30,  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  , για συζήτηση των  θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 

 

1.Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεσης πίστωσης για τη σύναψη της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε σχετικά με τις «Υποστηρικτικές Ενέργειας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης - Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία» (Εισηγ. κ. Μάκρας Απόστολος)

 

2. Εισήγηση για την απόδοση εισπραχθέντος εκ παραδρομής ποσού παράβασης Κ.Ο.Κ. , στο Δήμο Αβδήρων.( Εισηγ. κ. Μανάργιας Γεώργιος)

 

3. Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση κυλικείου στο κλειστό γυμναστήριο της Δημοτικής Ενότητας Φερών. ( Εισηγ. κ.Πεντίδης Χρήστος )

    

4. Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 53052/06-11-2017 ένστασης της εταιρίας ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ EUROATHLETIC κατά της αριθμ. 375/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση πρακτικού πρώτου σταδίου διαγωνισμού για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού – προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών οργάνων γυμναστικής και ανταλλακτικών εξωτερικού χώρου σε οικοπάρκο Αλτιναλμάζη, Μαϊστρο, Νίψα, Παλαγία και Φέρες.  (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

    

5. Τροποποίηση σύμβασης προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφή) με την εταιρία ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ .(Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

 

6. Συμπλήρωση της 346/2017 Α.Ο.Ε. ,  με θέμα  “ Δυνητικό ανταποδοτικό τέλος χρήσης δημοτικών ποτιστρών ”. (Εισηγ. κ. Πεντίδης Χρήστος)

 

7.Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης,   και ορών διακήρυξης για την παροχή   υπηρεσίας :  μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών   ( χιονοπτώσεις – παγετός – πλημμύρες). (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

        

 

       Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

                         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΑΜΠΑΚΗΣ