• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΡΙΤΗ 10/10/2017 και ώρα 13:30 6/10/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

Αλεξανδρούπολη 06/10/2017

Αριθ. Πρωτ. :47334

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ 10/10/2017 και ώρα 13:30, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Έγκριση πρώτου σταδίου διαγωνισμού για την Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Συνεργείων Πρασίνου – Γηπέδων .(Τάτσιλη Αθανασία)

2. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αλεξανδρούπολης , όπως διαμορφώθηκαν μετά και από την 11η Αναμόρφωση. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση της 698 /2016 Α.Δ.Σ, ως προς την παρ.6 της περίπτωσης Α.1 (Εισηγ. κ. Πεντίδης Χρήστος)

4.Δυνητικό ανταποδοτικό τέλος χρήσης δημοτικών ποτιστρών. (Εισηγ. κ. Πεντίδης Χρήστος)

5. Έγκριση συμβατικών τευχών της μελέτης , τρόπου εκτέλεσης και κριτηρίου ανάθεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΣΥΜΗΣ ». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

6. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών και του τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της υπηρεσίας “Συντήρηση – επισκευή γεωτρήσεων ”. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

7. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ,διάθεσης πίστωσης & τρόπου εκτέλεσης με πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων και συναφών για τις ανάγκες του Δήμου του έτους 2017» .(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

8.Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης αίθουσας για το Λύκειο Φερών. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ