• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Προσκλήσεις ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/09/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 8/9/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αλεξανδρούπολη  08  /09/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. Πρωτ. 41926

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  13/09/2017  ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (24η ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

1.    Αιτήσεις-Ενημερώσεις

2.    Έγκριση Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δήμου Σαμοθράκης για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου ¨Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Σαμοθράκης από θεομηνίες και το σεισμό κατά τα έτη 2014-2015¨ και την εκπόνηση της μελέτης ¨Ηλεκτροφωτισμός Κάστρου Χώρας Δήμου Σαμοθράκης¨(Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. – Άρθρο 99 Ν. 3852/2010) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3.    Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2017 του Δήμου Αλεξανδρούπολης(Εισηγ. κ. Παντελίδης)

4.    Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση και λειτουργία του 10ου νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης(Εισηγ. κ. Παντελίδης)

5.    Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για μέρος της Προμήθειας Απορριμματοφόρων Κάδων (τμήμα 3 της υπ’ αριθμ. 35099/2017 διακήρυξης (Εισηγ. κ. Παντελίδης)

6.    Πληρωμή προστίμου στη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης(Εισηγ. κ. Παντελίδης)

7.    Οικονομική ενίσχυση ενδεούς δημότη Αλεξανδρούπολης(Εισηγ. κ. Παντελίδης)

8.    Παράταση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τη χρήση 2016 από τον Ορκωτό Λογιστή Νίκου Γεώργιο της εταιρείας KSI GREECE (Εισηγ. κ. Παντελίδης)

9.    Έγκριση υλοποίησης σεμιναρίου ΛΑΕΚ (Εισηγ. κ. Παντελίδης)

10. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων(Εισηγ. κ. Παντελίδης)

11. Έγκριση 9ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017 (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

12. Ανακοίνωση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας των υλικών για το έργο ¨Κατασκευή υποδομών για ΣΜΑ Αλεξανδρούπολης¨ (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

13. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου ¨Επισκευή ποτιστρών δημοτικών ενοτήτων Αλεξανδρούπολης¨ (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

14. Έγκριση χορήγησης παράτασης ολοκλήρωσης εργασιών του έργου ¨Αποξήλωση τσιμεντοϊστών και τοποθέτηση νέων μεταλλικών ιστών στο γήπεδο Φώτης Κοσμάς¨ (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

15. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία- Θράκη» για το έργο ¨Επέκταση ποδηλατόδρομου και διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης¨ (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης συμπληρωματικής του έργου ¨Κατασκευή νέων ποτιστρών Δ.Ε. Αλεξ/πολης¨ (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

17. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Αλεξ/πολης(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

18. Έγκριση Τροποποίησης Απόφασης Δ.Σ. 267/2011 ¨Ανασύνταξη Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας

19. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν στην κ. Γιαννούτσου-Χατζηγεωργίου Μαριάνθη (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

20. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν στον κ. Βελή Ογλού Μεσουρέ (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

21. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν στην κ. Πιτιακούδη Αναστασία (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

22. Έγκριση της  αριθ. 16/2017 μελέτης και  τρόπου εκτέλεσης του έργου ¨Ανάπλαση χώρου αναψυχής  και περιπάτου Πλατανότοπου  Μαΐστρου¨, προϋπολογισμού 100.000€  (Εισηγ. κ. Ζιώγας Χ.)

23. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Γ ΄δόσης 2017 των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)

24. Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)

25. Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης(Εισηγ. κ. Αετόπουλος Κ.)

26. Νέοι εκπαιδευτές ¨Κέντρου Διά Βίου Μάθησης¨(Εισηγ. κ.  Πρόεδρος Δ.Σ.)

27. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Λαμπάκη Ευάγγελου και του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Παντελίδη Γεώργιου στην Αθήνα , στις 29-08-2017 (Εισηγ. κ.  Πρόεδρος Δ.Σ.)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ.

 

 

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης